Cannabis is The Cure (2011) Application No. 79490/13 , Olomouc, 28 November 2013


Stížnost na rozhodnutí Ústavního soudu č.j. II. ÚS 1311/13
(konfiskace výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově v roce 2011)- ii –

I.

A.
Les Parties
The Parties
STRANY
Le Requérant/La Requérante
The Applicant
STĔŽOVATEL
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)
(Vyplňte následující údaje o stĕžovateli a případném zástupci)
1.
Nom de famille : Dvořák
Surname
Příjmení
2.
Prénom(s): Dušan
First Name(s)
Jméno
Sexe : masculin
Sex: male
Pohlaví: mužské
3.
Nationalité: Česká republika
Nationality
Státní příslušnost
4.
Profession: Psychoterapeut, adiktolog
Occupation
Povolání
5.
Date et lieu de naissance: 12.1.1962, Olomouc
Date and place of birth
Datum a místo narození
6.
Domicile: Tylova 2, 779 00 Olomouc, Česká republika
Permanent address
Trvalé bydlištĕ
7.
Tél n°: + 420 774 723 261
Tel no.
Tel. č.
8.
Adresse actuelle (si différente de 6.)
Present address (if different from 6.)
Současná adresa (pokud jiná než v bodĕ 6.)
9.
Nom et prénom du/de la représentant(e)1
Name of representative
Příjmení a jméno zástupce
10.
Profession du/de la représentant(e)
Occupation of representative
Povolání zástupce
11.
Adresse du/de la représentant(e)
Address of representative
Adresa zástupce
12.
Tél n°
Tel no.
Tel. č.
Fax n°
Fax no.
Fax č.-        iii –La Haute partie contractante
The High Contracting Party
VYSOKÁ SMLUVNÍ STRANA
(Indiquer ci-après le nom de l’Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)
(Uveďte stát/státy, proti kterému/kterým je Vaše stížnost podána)

13.      Česká republika


II.
Exposé des faits2  Statement of the Facts POPIS SKUTEČNOSTÍ  

14.  

Stěžovatel je zakladatel, odborný garant a mecenáš výzkumu Konopí je lék“. Od roku 2010 čelí stěžovatel celkem čtyřem obžalobám za pěstování a zpracování konopí. Státní orgány vyhodnotily jednání stěžovatele v letech 2009 – 2012 jako kriminální čin, neboť na výzkumnické farmě léčivého konopí v Ospělově v Olomouckém kraji, které je stěžovatel majitelem, pěstoval léčivé odrůdy konopí a jako ředitel mezinárodního vědeckovýzkumného a vzdělávacího pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze poskytoval konopí nemocným. Edukativní konopná klinika je od roku 2012 policejně zrušena a výsledky výzkumu do roku 2012 zkonfiskovány včetně konopí z výzkumnické farmy v Ospělově (cca 2500 rostlin).

Tato stížnost se týká sklizně konopí za rok 2011 (dále jen „třetí sklizeň“) a je v něm napadáno usnesení Ústavního soudu ČR (viz příloha 6)

Za (první) sklizeň konopí z roku 2009 již byl stěžovatel odsouzen, což je předmětem odlišné stížnosti před Soudem pro lidská práva (dále jen „Soud“) pod číslem jednacím č.j. 66981/12 (dále jen „první stížnost“ – pro důkazy a podrobnosti právní argumentaci týkající uvedeného odsouzení odkazujeme Soud na tuto stížnost)

Po první stížnosti Soudu se Okresní státní zastupitelství v Prostějově rozhodlo ex offo „vyřešit“ zbylé obžaloby tím, že nechá stěžovatele prohlásit za nepříčetného ze spáchání zbylých tří trestních činů za sklizně 2010 až 2012.

Zároveň se Okresní státní zastupitelství v Prostějově rozhodlo ex offo o obnovu řízení za první sklizeň, jež je předmětem první stížnosti Soudu z důvodu nepříčetnosti stěžovatele při spáchání toho trestného činu, což je s výsledným rozhodnutím prostějovského soudu doloženo v Soudu zaslaném dodatku ke stížnosti č.j. 66981/12 ze dne 17. listopadu 2013, bod 1, příloha 1.


- iv –


Dále stěžovatele čelil (neúspěšného) pokusu Okresního soudu v Olomouci (jakožto příslušného soudu dle bydliště stěžovatele) o zbavení způsobilosti k právním úkonům a stalo se tak na podnět zcela nepatřičného Obvodního soudu pro Prahu 3, který své jednání neuměl vysvětlit a odůvodnit. Toto jednání soudů
bylo předmětem neúspěšné žádosti o předběžné opatření evidovanou Soudem pod číslem jednacím 1332/13, přičemž následným dopisem Soudu ze dne 29.1.2013 č.j. ECHR-LCze01.mod (IM/rle) byl stěžovatel Soudem informován, že dokumentace žádosti o předběžné opatření byla vložena do spisu první stížnosti (pro důkazy a podrobnosti právní argumentaci týkající se otázky zbavení stěžovatele způsobilosti k právním úkonům odkazujeme na žádost o předběžné opatření).

Předmět této stížnosti se týká následujících na sebe navazujících jednání českých orgánů:
1)    rozhodnutí Okresního státní zastupitelství v Prostějově k obvinění za sklizeň z roku 2011, kdy OSZ zamítlo stížnost stěžovatele na obvinění (příloha 1),
2)    rozhodnutí Okresního státní zastupitelství v Prostějově (příloha 2) potvrzené Krajským státním zastupitelstvím v Brně (příloha 4), kterým je navrhováno prohlásit stěžovatele za nepříčetného ze spáchání vytýkaného trestního činu,
3)    usnesení Ústavního soudu (příloha 6), dle kterého neexistuje oprávnění
     jednotlivce namítat, aby proti němu bylo vedeno trestní stíhání a mohl tak u
     soudu uplatnit důkazy, že jeho jednání není trestným činem a mohl tak žádat
     o odškodnění


III.
Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des Protocoles alléguée(s), ainsi que des arguments à l’appui
Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and
of relevant arguments
UVEDENÍ NAMÍTANÝCH PORUŠENÍ ÚMLUVY A/NEBO PROTOKOLU/-Ů A PŘÍSLUŠNÝCH ARGUMENTŮ
(Voir § 19 (c) de la notice)
(See § 19 (c) of the Notes)
(Viz bod 19 (c) Sdělení)


15.

Právní rozbor porušení čl. 6, čl. 8, čl. 9 a čl. 11 Úmluvy je podrobně uveden ve stížnosti Soudu č.j. 66981/12 („první stížnost“, „první sklizeň“) a stížnosti Soudu č.j. 1332/13 (žádost o předběžné opatření) a dále pak ve stížnosti Soudu ze dne 28.11.2013 za „druhou sklizeň“ a zejména pak v přiloženém dokumentu „Stížnost k Soudu pro lidská práva“ a stěžovatel odkazuje Soud na tyto stížnosti a dokumenty a právní argumentaci zde obsaženou. 

- v –


Jednáním českých orgánů došlo k porušení Úmluvy:
a.    Porušení práva na spravedlivý proces čl. 6 Úmluvy spočívající v opakovaném zamítání položení předběžné otázky českými soudy Soudnímu dvoru EU a rovněž tak spočívající v nemožnosti stěžovatele před soudem doložit důkazy o porušení evropského a českého právního řádu uvedené ve stížnostech českým orgánům jako přílohy 3 a 5
                                                   i.     Jediný důvod pro rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově nechat stěžovatele v dané věci prohlásit za nepříčetného spočívá očividně v

1.    nemožnosti zamítnout námitku stěžovatele ohledně nevymahatelnosti českých předpisů o návykových látkách z důvodu jejich neoznámení dle směrnice 98/34 a nemožnosti zamítnout a zcela přehlížet důkazy o opakovaném porušení evropského a českého práva
a
2.    neochotě prohlásit stěžovatele nevinným, naprosté neochotě uznat vlastní právně zcela vadný názor vymáhaný jednáním s charakterem spáchání zločinů proti lidskosti s důsledky obrovských utrpení a škod dokládaných soudními znalci a lékařskými kasuistikami. (Pro podrobnosti ohledně nevymahatelnosti českých předpisů viz první stížnost a dále žádost o předběžné opatření).
b.    Porušení práva na respektování soukromého života dle čl. 8 Úmluvy a svobody projevu přesvědčení dle čl. 9 Úmluvy uplatňováním absolutního zákazu pěstování a šlechtění konopí za léčebnými a výzkumnými účely – viz první stížnost.
c.     Porušení práva na respektování soukromého života dle čl. 8 Úmluvy prohlášením stěžovatel za nepříčetného ze spáchání vytýkaného trestního činu – viz žádost o předběžné opatření.
d.    Porušení práva na sdružování garantovaného čl. 11 Úmluvy, tedy práva na sdružování v odborných společnostech, asociacích, občanských sdruženích a spolcích, v tomto případě založených k ochraně zájmů (nejen) výzkumu „Konopí je lék“.- vi –
IV.
Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention3
Statement relative to article 35 § 1 of the Convention
PROHLÁŠENÍ VE SMYSLU ČLÁNKU 35 ODST. 1 ÚMLUVY
16.
Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Konečné rozhodnutí (datum a druh rozhodnutí, soud nebo jiný vydávající orgán)

Usnesení Ústavního soudu ze dne 30.5.2013, č.j. II. ÚS 1311/13

17.
Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date,
sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Další rozhodnutí (chronologický seznam s uvedením data, soudu nebo jiného orgánu a druhu rozhodnutí)

Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově
               ze dne 2.5.2012, č.j. 1 ZT 55/2012 -21
Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově
               ze dne 25.1. 2013, č.j. 1 ZT 55/2012-79
Stížnosti advokátky a právního zástupce poškozených
               na rozhodnutí státního zastupitelství v Prostějově ze dne 31.1.2013 
               s dodatkem 4.2.2013,
Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 22.3.2013,
               č.j. 5 KZT 9/2013-23
Stížnost na zamítavé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství
               v Brně Ústavnímu soudu ČR ze dne 24.4.2013
18.
Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used?
 If so, explain why you have not used it.
Máte, případnĕ mĕli jste k dispozici jiný prostředek nápravy, který jste nevyčerpali?
Pokud ano, vysvĕtlete, proč jste jej nevyužili.

Všechny opravné prostředky byly vyčerpány.

V.
Exposé de l’objet de la requête
Statement of the object of the application
POPIS PŘEDMĔTU STÍŽNOSTI
(Voir § 19 (e) de la notice), (See § 19 (e) of the Notes), (Viz bod 19 (e) Sdělení)19.     Konstatování Soudem pro lidská práva, že jde o právně přípustnou stížnost a došlo
         k porušení čl. 6, čl. 8, čl. 9 a čl. 11 Úmluvy a přiměřené odškodnění.
         Pokud by Soud dle doloženého shledal porušení dalších článků Úmluvy jako je
         čl. 2 a 3, články 13, 14 a zejména pak čl. 17, nechť tak rozhodne.
        
         Stěžovatel a jeho rodina do výzkumu „Konopí je lék“ investovali miliony korun,
         policie vše zkonfiskovala.
         Stěžovatel je díky jednání českých státních orgánů od června 2012 v 
         nejvyšším stupni invalidity a současně mu české státní orgány
         (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
          zakázalo pracovat a čerpat sociální podporu z programů aktivní politiky
         zaměstnanosti.

         Stěžovatel souhlasí, aby Soud tuto stížnost případně sloučil s první stížností.
- vii –VI.
Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire
Statement concerning other international proceedings
PROHLÁŠENÍ O ŘÍZENÍ PŘED JINÝMI MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI
(Voir § 19 (f) de la notice),
(See § 19 (f) of the Notes),
(Viz bod 19 (f) Sdělení)20.

Na podnět stěžovatele, jemuž ČR zapřela zákonné právo položit předběžnou otázku
Soudnímu dvoru Evropské unie týkající se konopí a nenotifikovaného zákona o návykových látkách dle povinnosti směrnice 98/34/ES a dalších pochybení ČR,
zahájila Evropská komise
21.2. 2012 řízení s Českou republikou ve věci porušení práva Společenství.  
Řízení Evropské komise bylo vedeno pod sp. zn. CHAP (2012) 00282 a bylo uzavřeno
závěrečným rozhodnutím dne 8.7.2013.

Přestože Evropská komise konstatovala, že ČR notifikovala (až) v roce 2012 novelu zákona o návykových látkách (zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 10.9.2013!)
dle povinnosti směrnice 98/34/ES, kvůli politicky velmi ožehavému problému i přes jednoznačné doložení hrubého porušení práva Společenství Českou republikou,
nepředala Evropská komise podnět Soudnímu dvoru Evropské unie.

K nezákonnému jednání Evropské komise dodejme, že v předběžném rozhodnutí
Evropské komise ze dne 21.2.2013 Evropská komise dokonce uvedla snadno
Ověřitelnou nepravdu z veřejné databáze TRIS, že novely zákona o návykových
látkách ČR po vstupu do EU nemusela vůbec notifikovat! ČR od vstupu do EU
v květnu 2004 schválila do května 2013 celkem 12 novelizací zákona o návykových látkách, ve kterých byla opakovaně zákonná ustanovení s povahou technického
předpisu ve smyslu směrnice 98/34/ES týkající se konopí.
Přestože bylo stěžovatelem podané doplnění k předběžnému rozhodnutí plné
důkazů o pochybení Evropské komise a České republiky, právo Společenství a právo
stěžovatele bylo popřeno.
Proti rozhodnutí Evropské komise se nelze odvolat a není žádný opravný prostředek.

Předběžné i závěrečné rozhodnutí Evropské komise, doplnění stěžovatele k předběžnému
rozhodnutí  a všechny podkladové materiály pro závěrečné rozhodnutí Evropské komise


-        vii –

VII.
Pièces annexées
(pas d’originaux, uniquement des copies ; prière de n'utiliser ni agrafe, ni adhésif, ni lien d'aucune sorte)
List of documents (no original documents, only photocopies, do not staple, tape or bind documents)
SEZNAM PŘÍLOH
(NEZASÍLEJTE ORIGINÁLY DOKUMENTŮ, POUZE JEJICH KOPIE.
DOKUMENTY NESEŠÍVEJTE, NESLEPUJTE, ANI JINAK NESPOJUJTE)
(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch.
IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité,
expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above.
If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not.
No documents will be returned to you.)
(Viz bod 19 (g) Sdělení. Připojte kopie všech rozhodnutí zmínĕných v Části IV a VI tohoto formuláře.
Pokud kopie nemáte a nemůžete si je obstarat, vysvĕtlete proč. Tyto dokumenty Vám nebudou vráceny.)

21.
Přílohy:
Příloha 1. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově
               ze dne 2.5.2012, č.j. 1 ZT 55/2012 -21
Příloha 2. Usnesení Okresního státního zastupitelství v Prostějově
               ze dne 25.1. 2013, č.j. 1 ZT 55/2012-79
Příloha 3: Stížnosti advokátky a právního zástupce poškozených
               na rozhodnutí státního zastupitelství v Prostějově ze dne 31.1.2013 
               s dodatkem 4.2.2013,
Příloha 4: Usnesení Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 22.3.2013,
               č.j. 5 KZT 9/2013-23
Příloha 5: Stížnost na zamítavé rozhodnutí Krajského státního zastupitelství
               v Brně Ústavnímu soudu ČR ze dne 24.4.2013
Příloha 6: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30.5.2013, č.j. II. ÚS 1311/13

VIII.
Déclaration et signature
Declaration and signature
PROHLÁŠENÍ A PODPIS

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent
sur la présente formule de requête sont exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information
I have given in the present application form is correct.
Prohlašuji podle mého nejlepšího vĕdomí a svĕdomí,
že všechny informace uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé.Lieu: Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika  Date : 28.11.2013
Stížnost byla zpracovávána od 17.listopadu k oslavě Dne lidských práv 10.prosince(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Podpis stĕžovatele nebo zástupce)