Cannabis is The Cure (2012): Application No. 20049/14, Olomouc, 28 February 2014Stížnost na rozhodnutí Ústavního soudu č.j. IV.ÚS 4859/12 
(konfiskace výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově v roce 2012) 
Žádost o předběžné opatření dle článku 39
 A. Stěžovatel jako fyzická osoba
 
1.     Příjmení: Dvořák
2.     Jméno: Dušan
3.     Datum narození: 12.01.1962
4.     státní příslušnost: CZ
5.     Adresa: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc, Česká republika
6.     Telefon: + 420 774 723 261
7.     Email: dusan.dvorak@konopijelek.cz
8.     Pohlaví: Mužské

B. Stěžovatel jako právnická osoba


9.     Název: Odborná společnost Konopí je lék
10.  IČ: 227 27 281
11.  Datum zápisu – registrace u ČR: 7.8.2008
12.  Předmět činnosti: Věda, výzkum a vzdělávání, více na www.konopiejek.cz 
13. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
14. Telefon: + 420 774 723 261
15. Email: info@konopijelek.cz


C 2/12


C. Zástupce stěžovatelů jiný než advokát

16. Postavení, funkce: AK Diag Human Cannabis, předseda správní rady
17. Příjmení: Dvořák
18. Jméno: Dušan
19. Státní příslušnost: CZ
20.  Adresa: AK Diag Human Cannabis, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc.eu
21. Telefon: + 420 774723 261
22. IČ: 266 70 232, registrace po vstupu do EU dne 21.7.2004
23. Email: info@konopijelek.cz  
24. – 30. plná moc pro advokáta: -
31. – 32.  Plná moc a podpis a datum  pro zástupce stěžovatelů

Plná moc

Tímto udělujeme výše uvedené právnické osobě a členovi Open Royal Academy )CZ) plnou moc, aby mne/nás zastupovala v řízení před Evropským soudem pro lidská práva  ve věci stížnosti podané ve smyslu článku 34 ÚmluvyDne: 28.02.2014   podpis           ………………………………………………………

Statutární orgán AK Diag Human CannabisSmluvní strana, která porušila Umluvu o lidských právech: Česká republika
E 34 strana 4/12
Předmět stížnosti, popis skutečností

1.     Stěžovatel je zakladatel, odborný garant a mecenáš (investor) výzkumu Konopí je lék“ (Cannabis is The Cure, Open Royal Academy), což již bylo doloženo ve stížnostech Soudu čj. 66981/12, č.j. 1332/13/a č.j. 79490/13. Viz stížnosti Soudu i v angličtině na http://cannabiseuropeancourtofhumanrights.blogspot.cz/ Mezinárodní charakter výzkumu je doložen mj. v sekci čestní členové ve stanovách odborné společnosti Konopí je lék registrované u ČR po judikátu Nejvyššího soudu z ledna 2008 dokládajícího, že pěstování a zpracování konopí ke cannabisterapii není trestný čin ani z českého, ani evropského práva. Po vstupu ČR do EU je od 20.5. 2004 povoleno pěstovat a zpracovávat konopí bez povolení úřadů k účelům pokusnickým a průmyslovým. ČR se zavázala EU používat právně závaznou evropskou metodiku měření obsahu THC v konopí (ale policie žádnou metodiku nepoužívá!), viz Příloha I a právní argumentace přímo na titulní straně stanov. Viz členové Open Royal Academy (CZ) na http://bad-sachsa.blogspot.cz/
2.     Zveřejnění právní argumentace legality a legitimity výzkumu cannabisterapie přímo ve stanovách odborné společnosti může být ve vztahu ke čtvrtému odmítnutí ústavní stížnosti hlavní důvod, proč ČR odmítá v hrubém rozporu se zákony zavést do veřejných rejstříků nejen odbornou společnost Konopí je lék registrovanou v roce 2008, ale všechny členy Open Royal Academy (CZ), z nichž jako první mezinárodní investor výzkumu Sanitas Animae byl registrován u ČR už v roce 1994, viz Příloha II – stížnost AK Diag Human Cannabis (právní zástupce Open Royal Academy) Krajskému soudu v Olomouci ze dne 21.2.2004 společně s právní argumentací a plnou mocí Soudu.
3.     Stanovy mezinárodní korporace AK Diag Human Cannabis doložené Soudu 21.2.2014 společně s plnou mocí stěžovatele jsou uvedeny v Příloze III. Smlouvy o přistoupení k výzkumu od roku 1994 – 2008 (neveřejný výzkum) byly ověřeny 6.1.2014 v Bad Sachsa (Německo) včetně smlouvy Sanitas Animae s Univerzitou Palackého v Olomouci z roku 1995 (platná dodnes). Na této univerzitě začal v padesátých letech minulého století světový výzkum léčivých účinků konopí a stěžovatel je absolventem univerzity. Krajskému soudu v Olomouci byly do spisu ke korporaci AK Diag Human Cannabis dne 21.2.2014 rovněž doloženy smlouvy z 5.2.2014 z Levoče (Slovensko) o ustanovení Open Royal Academy (Grand Moravia – území bývalé Velké Moravy). Smlouvy Open Royal Academy (Grand Moravia) byly podepsány Open Royal Academy (SK) a Open Royal Academy (CZ). Viz http://openroyalacademy.blogspot.cz/
4.     Jak bylo 21.2.2012 ke čtvrté ústavní stížnosti stěžovatelem marně doloženo, viz Příloha IV (ústavní soud rozhodl odmítnutím přesně za měsíc po podání ústavní stížnosti plné důkazů a příloh) a bylo na důkazech doloženo i v druhém dodatku Soudu z 21.2.2014 (viz příloha II, bod 1), že  ČR republika schválila a NENOTIFIKOVALA v souladu se Směrnicí 98/34/ES takové změny zákona o návykových látkách, které umožní monopol britskému GB Pharmaceutical a holandského Bedrocanu jako jediným výrobcům konopných léčiv, což odporuje poznání, zkušenostem a výsledkům výzkumu (zákony č. 50/2013 Sb., č. 273/2013 Sb. a vyhláška MZ ČR č. 221/2013 Sb). 
5.     K věci samé. Od roku 2010 čelí stěžovatel celkem čtyřem obžalobám za pěstování a zpracování konopí. Státní orgány vyhodnotily jednání stěžovatele v letech 2009 – 2012 jako kriminální čin, neboť na výzkumnické farmě léčivého konopí v Ospělově v Olomouckém kraji, které je stěžovatel majitelem, pěstoval léčivé odrůdy konopí a jako ředitel mezinárodního vědeckovýzkumného a vzdělávacího pracoviště Edukativní konopná klinika v Praze poskytoval konopí nemocným. Zřizovatelé kliniky byli 3 členové Open Royal Academy (CZ). Edukativní konopná klinika je od roku 2012 policejně zrušena a výsledky výzkumu do roku 2012 zkonfiskovány včetně konopí z výzkumnické farmy v Ospělově (cca 2500 rostlin). Tato stížnost se týká sklizně konopí za rok 2012 (dále jen „čtvrtá sklizeň“) a je v ní napadáno usnesení Ústavního soudu ČR. Za (první) sklizeň konopí z roku 2009 již byl stěžovatel odsouzen, což je předmětem první odlišné stížnosti před Soudem pro lidská práva pod číslem jednacím č.j. 66981/12 (dále jen „první stížnost“ – pro důkazy a podrobnosti právní argumentaci týkající uvedeného odsouzení odkazujeme Soud na tuto stížnost uvedenou v Příloze V) Sklizen 2010 a 2011 je zřejmě společně posuzována pod č.j. 79490/13, žádali jsme, aby byla konfiskace 2010-2011 rovněž přičleněna k č.j. 66981/12


E 35 strana 5/12

6.     Po první stížnosti Soudu se Okresní státní zastupitelství v Prostějově rozhodlo ex offo „vyřešit“ zbylé obžaloby tím, že nechá stěžovatele prohlásit za nepříčetného ze spáchání zbylých tří trestních činů za sklizně 2010 až 2012, a to přes protesty rodiny, kolegů, psychologů, lékařů, emeritního rektora Středoevropské univerzity a Palackého univerzity atd..  To bylo Soudu doloženo ve stížnosti Soudu č.j. 1332/13 přiřazené v lednu 2012 k první stížnosti Soudu č.j. 66981/12. Ústavnímu soudu přitom bylo opakovaně doloženo – jak je v Příloze III a IV uvedeno – zneužití soudně znaleckých posudků justicí a některými znalci, viz http://soudniznalec.blogspot.cz/ I nyní se ústavní soud rozhodl stěžovateli zakázat vymáhat škody, očistit svoje jméno a zrušit hrubě protiústavní zákony odkazováním na jeho právní nezpůsobilost od dubna do září, jak uvedli „znalci“. 
7.     Zároveň se Okresní státní zastupitelství v Prostějově rozhodlo ex offo o obnovu řízení za první sklizeň, jež je předmětem první stížnosti Soudu, opět z důvodu nepříčetnosti stěžovatele od dubna do září při spáchání trestného činu pěstování a zpracování konopí pro výzkum, což bylo s výsledným rozhodnutím prostějovského soudu doloženo Soudu v zaslaném dodatku ke stížnosti č.j. 66981/12 ze dne 17. listopadu 2013, bod 1, příloha 1 a druhém dodatku z 21.2.2014.
8.     Dále stěžovatele čelil pokusu Okresního soudu v Olomouci (jakožto příslušného soudu dle bydliště stěžovatele) o zbavení způsobilosti k právním úkonům a stalo se tak na podnět zcela nepatřičného Obvodního soudu pro Prahu 3, který své jednání neuměl vysvětlit a odůvodnit. Toto jednání soudů bylo předmětem neúspěšné žádosti o předběžné opatření evidovanou Soudem pod číslem jednacím 1332/13, přičemž následným dopisem Soudu ze dne 29.1.2013 byl stěžovatel Soudem informován, že dokumentace žádosti o předběžné opatření byla vložena do spisu první stížnosti (pro důkazy a podrobnosti právní argumentaci týkající se otázky zbavení stěžovatele způsobilosti k právním úkonům odkazujeme na žádost o předběžné opatření). Řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům je nyní u odvolacího krajského soudu.
9.     V Příloze VI stěžovatel dokládá důkaz v dokumentu Policie ČR Olomouckého kraje ze dne 14.2.2014 č.j. KRPM-23242-1/ČJ -2014-140066, že ústavní soud při čtvrté ústavní stížnosti za kriminalizaci pěstování odrůd konopí zapsaných dokonce v odrůdových knihách EU a rozhodoval bez znalosti soudně znaleckého posudku, kde, jak je uvedeno i v ústavní stížnosti, není ani zmínka o potřebě ochranné protialkoholní léčby stěžovatele! Důkaz, že ústavní soud ani neměl k dispozici znalecký posudek je v bodu 1 stížnosti Policii ČR. V bodu 3 stížnosti je uvedena letitá marná snaha nejen stěžovatele prošetřit záhadné fyzikální úbytky zkonfiskovaného konopí (zveřejněna zhruba desetina). Sama soudní znalkyně v Příloze VII dokládá, že žádné ochranné léčení alkoholismu stěžovatele nikdy nenavrhovala a souhlasila s diagnostikou onemocnění stěžovatele dle soudní znalkyně a ošetřující lékařky, viz pod bodem 10 v Příloze VIII. V této příloze určené ústavnímu soudu je - jako celá řada dalších důkazů a příloh, viz oscanované originály nebo kopie na http://ustavnisoud.blogspot.cz/ - doloženo zfalšování soudně znaleckých posudků (zejména body 16 a 22-25) justicí a některými soudními znalci. Současně je v bodu 11 doloženo, že při obnově procesu (první sklizen/první stížnost) v roce 2013 se stěžovatel nemohl ze zdravotních důvodů vůbec bránit a obhajovat a opět byl soudně znalecký posudek dvou soudních znalců zneužit.
10.  Když toto a další důkazy o nezákonné manipulaci se spisy a vydávání rozhodnutí o další a další ochranné léčbě stěžovatele (leden 2014, ochranná léčba psychóz) navíc vydaných vrchním soudním úředníkem (může jen soudce!) a navíc zpětně k datu první ochranné léčby, dokládá stěžovatel ministerstvu spravedlnosti a nejvyššímu soudu s žádostí o kárné řízení i těch, kdo konfiskace svolují i přes 4 roky marných žádostí o policejní ochranu, ministerstvo a nejvyšší soud dne 26.2.2. pod sp. zn. MSP-118/2014-OD-DOH/7 a Č.j.S 69/2014  ze dne 14.2.209, viz Příloha IX a Příloha X sdělují, že prý jde o svobodnou rozhodovací činnost soudu a do tohoto se oni nemohou plést. Proto je do přílohy doložena obsáhlá žádost ministryni spravedlnosti o obnovu procesu s přílohami, na kterou obě instituce reagují, zejména pak na pasáž určenou nejvyššímu soudu.

E 36 strana 6/12

11. Když žádáme obnovu procesu první sklizně/stížnosti meritorně projednat, nikoliv hledání dílčích nezákonností, proč chybí všechny likvidační protokoly o konopí, proč dostal stěžovatel vysokou pokutu od okresního soudu, když to nejvyšší soud zakázal, proč neznal stěžovatel text obžaloby a byl odsouzen, proč nesvolí soud položit předběžnou otázku SDEU k výkladu práva EU (to hlavně), ministerstvo spravedlnosti se stěžovateli vysmívá, viz Příloha XI, pod sp.zn. MSP-117/2012-OD-DOH/97 ze dne 27.2.2014 a sděluje, že „…ledaže by podnět namítal, že mělo být užito pro obviněné příznivějšího zprošťujícího důvodu. Tato námitka však z podnětů nevyplývá.“ Dále stěžovateli sděluje, že ani ministerstvo letošní úrodu konopí nepomůže ochránit, i když na ministerstvu z podkladů od soudních znalců vědí, kolik bylo zmařeno lidských životů, kolik lidí zmrzačeno, kolik bylo zbytečného utrpení a miliardových škod kolik bylo způsobeno nezákonnou činností orgánů činných v trestním řízení. Přitom návrh Open Royal Academy parlamentu, viz http://konopi2014.blogspot.cz/ nabízí civilizované a zákonné řešení i s dodržením mezinárodních úmluv. Jen trochu dobré vůle, leč chybí.
12. Když jsme ústavnímu soudu doložili analogický Babylon jazyků právních ustanovení při loňské náhlé kriminalizaci prodejců pomůcek pro pěstitele (nejen) konopí (tzv. growshop) a doložili, že poslanec a primátor Olomouce se jménem stěžovatele zeptal s jeho vlastní právní argumentací na stanovisko nejvyšší státní zástupce, tak ten pak poslance a primátora poslal 12.12.2013 pod sp. zn. 1 SL 782/2013 za advokátem, viz  Příloha XII
13. Když jsme policii doložili letitou trestnou činnost nejvyšších státních zástupců a policejního exprezidenta a členů bývalé vlády a také např. dnešního rektora Univerzity Karlovy, viz oscanované originály http://pavel-zeman.blogspot.cz/ a doložili, že již v roce 2005 pod sp. značkou 1 NZN 433/2005 -15 ze dne 3.5.2015 stěžovatel žádal pro zločiny proti lidskosti a porušování Listiny a Úmluvy a mezinárodních závazků ČR šetřit předsedu lidovců a bývalého ministra financí, viz Příloha XIII, jediný, kdo je ochoten dozorovat a doufejme, že i monitorovat policejní šetření, je vrchní státní zástupkyně (VSZ v Praze ze dne 28.12.2013 pod sp. zn. 1 VZN 27/2014). Doufejme, že věc nevyšumí.
14. ČR má důkazy, že stěžovatel je absolventem dvou českých vysokých škol s titulem magistr (speciální pedagogiky a psychoterapie), že absolvoval postgraduální vzdělání v dlouhodobém programu Univerzity of California, San Diego a Univerzity di Palermo (adiktologie), že je absolventem programu Open Royal Academy (české a mezinárodní právo) a docentem cannabisterapie s titulem MMCA s průměrným navýšením citací v úředních spisech až o 77 citací měsíčně, viz Příloha XIV
15. ČR má důkazy, že stěžovatel roku 2008 prvně publikoval, že vyléčí (správně složenou) konopnou mastí tzv. diabetickou nohu před amputací (a jiné další vážné choroby) a toto dosvědčují lékaři a soudní znalci, viz Příloha XV Jen dva roky po amputaci jsou náklady na veřejné a soukromé rozpočty kromě enormního utrpení způsobené amputací téměř 20 tisíc Euro (v cenách roku studie Diabetologického centra z roku 2003) a přitom loňské statistiky ÚZIS (MZ ČR) hovoří o více než 10.tisících amputací za rok.
16. ČR má důkazy, že odvolávání se soudních znalců na stěžovatelovu právní nezpůsobilost v roce 2003 mezi dny 3.2.-12.2.2003 je nejen v rozporu s judikaturou Soudu, ale také, že bylo vydáno na základě zfalšované zdravotnické dokumentace, viz Příloha XVI, kdy je v rozhodnutí okresního soudu 37 L/2003 uvedeno, že stěžovatel se po deseti dnech nuceného pobytu (i v kleci) záhadně vyléčil, když pravdou je, že za pomoci manželky utekl z psychiatrické léčebny a kolega i ombudsman dosvědčili, že vše bylo jinak, než tvrdili psychiatři. Nebýt protestů rodiny a NNO, viz Příloha XVII, situace by se vyvíjela asi určitě odlišně, leč dodnes někteří lékaři – soudní znalci tvrdí, viz například doloženo na http://pn-bila-voda.blogspot.cz/ a http://soudniznalec.blogspot.cz/, že stěžovatel trpí dosud WHO neznamenanou nemocí člověka, kdy mu od dubna do září, když roste konopí, zcela vymizí mozek a nechápe, že škody nesmí vymáhat. Proč? Protože to by udělalo díru do rozpočtu a  vadilo by to dealerům drog a farmaceutickým firmám, viz http://openroyalacademy.blogspot.cz/ 
17. ČR věděla, že stěžovateli ČR zakázala, od roku 2013 bez odvolání pracovat a stěžovatel je ve 3.st. invalidity (i díky své neústupnosti a hájení Úmluvy), viz Příloha XVII


E a F 37   7/12

18. ČR věděla a ví, že takové jednání proti občanům je v rozporu s mezinárodními závazky, ústavou a zákony, ale v ústavní stížnosti ČR píše, že nedošlo k porušení lidských práv a zločinecké zákony nedá zrušit, ač měla ČR tolik důkazů.

F 37: Popis namítaných porušení Úmluvy a argumenty na podporu stížnosti
Předmět této stížnosti se týká následujících na sebe navazujících jednání českých orgánů:
1)     rozhodnutí Okresního státní zastupitelství v Prostějově k stažení obvinění za sklizeň z roku 2012, když  OSZ zamítlo stížnost stěžovatele na obvinění (příloha 1),
2)     rozhodnutí Krajského státní zastupitelství v Brně (příloha 3) je navrhováno prohlásit stěžovatele za nepříčetného ze spáchání vytýkaného trestního činu, proti čemuž se vztahuje ústavní stížnost (příloha 4)
3)     usnesení Ústavního soudu (příloha 5), dle kterého neexistuje oprávnění jednotlivce namítat, aby proti němu bylo vedeno trestní stíhání a mohl tak u soudu uplatnit důkazy, že jeho jednání není trestným činem a mohl tak žádat o odškodnění. Jak je doloženo na ve stížnostech v příloze 2 a 4, ČR žádný argument a důkazy o zločinech nechtěla ČR vůbec slyšet a měsíc po podání rozhodla, jak je v příloze 5 uvedeno.

Článek 2 - Právo na život
Právo na život není chráněno zákonem, což je doloženo i soudními znalci z oborou lékařství a nominací stěžovatele na Cenu města Olomouce za úspěšné léčby řady vážných onemocnění včetně onkologických, viz http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/
Na zabité či spíše dnes už můžeme říci zcela otevřeně na zavražděné občany (např. na paní Olgu Novotnou a pana Petra Ladislava Kodyma) se můžete podívat v dokumentu na You Tube ve filmu Konopné pašije

Článek 3 - Zákaz mučení
Lidé jsou mučeni, bylo doloženo, že páchají sebevraždy,  jako např. Maria Brodská, kterou v roce 2008 v judikátu Nejvyšší soud za pěstování a zpracování konopí k léčbě osvobodil, aby pak byla i v odvolacím řízení v roce 2012 opětovně žalována ČR. Tisíce zbytečných amputací končetin, utrpení takové, že na mezinárodní odborné konferenci Cannafest v Praze se 7. 11.103 pan Zdeněk Majzlík před ostatními při přednášce rozbrečel a prosil všechny zúčastněné, aby až umře, což, jak řekl, může být za chvíli, někdo pěstoval pro jeho dceru Martinu konopí, protože jinak nemůže aspoň trochu důstojně žít (roztroušená skleróza). Martinu Kafkovou si podvodníci z akademické obce jako rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima a vlády a parlamentu jako exministr vnitra Ivan Langer a exprimátor Pavel Bém, kteří stojí za zákonem č. 50/2013 (konopí firmy Bedrocan do pěstíren a lékáren v ceně nejméně 10 Euro za gram, aby cena na černém trhu zůstala vysoká!), aby dělala užitečného idiota a pomohla přesvědčit vládu a parlament ke změně zákonů díky tomu, že uvidí, že to někomu pomáhá. … Zhruba 10 dopisů od úřadů a soudů týdně, které stěžovatel v průměru dostane, je mučením, stěžovatel si o této administrativní smrti nemyslí nic dobrého.

Článek 5 -  Právo na svobodu a osobní bezpečnost
Lidé bohužel nemají právo ani na svobodu a osobní bezpečnost. Nejen, že policie odmítá zajistit policejní ochranu výzkumu Konopí je lék žádanou od roku 2009 opakovaně i s důkazy o zločinech, lidé jsou vězněni a vláčeni trestními řízeními. Snad nejokatější případ je věznění léčitele Miloslava Tetoura, MCA, čestného člena odborné společnosti Konopí je lék na 3 roky do vězení a dvou a půl letá vazba a odsouzení k 7 letému trestu pro prodejce pěstitebních technik (growshop) Václava Šefránka, MCA a Václava Kloce, MCA, odborníky na hydroponní pěstování a rovněž čestné členy.


  
F 37 strana 8/12
Článek 6 – Právo na spravedlivé řízení
Lidé rovněž nemají právo na spravedlivé řízení, vždy jsou v pozici presumpce viny. Přestože věc má být projednána veřejně a soudem, toto je ČR stěžovateli opakovaně upíráno. Brutální popření práva na spravedlivé řízení má Soud k dispozici jak v této, tak v dřívějších stížnostech Soudu. Jak je doloženo přílohách, orgány veřejné moci včetně soudů a ministerstev a roky mlčícího premiéra dělají, že nic nevidí a zneužívají své moci, aniž by stále opakovaně zamítavá rozhodnutí řádně  zdůvodnili a hovoří o svobodě a nezávislosti soudů, synonymum plné justiční korupce, která vytváří s exekutivou pro občany přímo kafkovský svět marnosti a nemožnosti se dovolat spravedlnosti a spravedlivého řízení.

Článek 7 - Uložení trestu jen na základě zákona
Přestože bylo doloženo, že jednání stěžovatele není trestným činem a že od roku 2004 je povoleno pěstovat bez ohlášení úřadům konopí, byl stěžovatel obžalován a úroda zkonfiskována i při pěstování u ES registrovaných semen konopí a za situace, kdy policie nemá žádnou právně závaznou metodiku měření obsahu THC v konopí a ignoruje evropskou metodiku i definic konopí v zákoně o návykových látkách, čímž může navýšit obsah THC až 100x a kriminalizovat toho, kdo se jí právě nelíbí nebo jehož konopí potřebuje!.

Článek 8 -  Právo na respektování soukromého a rodinného života
Lidé nemají právo na respektování svého soukromého: Stěžovatel od roku 2008 vyzývá vládu a úřady ke spolupráci, předkládá legislativní návrhy a pěstování konopí úřadům (ač nemusí) hlásí, je každý rok policií přepaden, majetky zkonfiskovány, je pošpiněn a haněn a obviněn. Život rodiny stěžovatele se proměnil o180°.  Současně je stěžovateli soudem (viz příloha) a státními zastupitelstvími vyhrožováno, že policie opětovně zkosí konopí na výzkumnické farmě a do lékáren přitom stát dodává stát minimálně na řadu nemocí velmi sporně účinné holandské konopí za nesmírnou cenu, která je pro naprostou většinu lidí nedostupná. Domovní prohlídky a konfiskace (včetně konfiskace v Praze na Edukativní konopné klinice) jsou konány jako tzv. neodkladné úkony. Rodině stěžovatel bylo zabráněno přijmout do pěstounské péče děti, protože prý je stěžovatel těžký kriminálník. Stejně tak je mu zakázáno pracovat, viz přílohy.

Článek 9 - Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
Lidé nemají právo na svobodu myšlení, svědomí a dokonce ani ne na svobodu náboženského vyznání; když, jak je doloženo na  http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/ ani přes petice s známými osobnostmi přes 4 roky nepovoluje obecní úřad střediskové obce Ludmírov, do kterého spadá obec Ospělov s výzkumnickou farmou léčivého konopí, členům výzkumu Konopí je lék ekumenické bohoslužby a setkání v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově za zabité a zmrzačené spoluobčany a modlitby odpuštění. To vše za mlčení a naprosté ignorance nadřízených úřadů, soudů, policie. O zákazu vědeckého bádání je již dost napsáno ve všech 4 stížnostech a přílohách doložených Soudu pod čj. 66981/12, č.j. 1332/13/a č.j. 79490/13 a v této stížnosti a přílohách.

Článek 10 - Svoboda projevu
Lidé nemají právo na svobodu projevu. Veřejnoprávní TV zcela ignoruje letité prosby o veřejné debaty nad zákonností postupu ČR. Jak je doloženo v příloze, stěžovatel dostal – i přes zákaz tak činit od Nejvyššího soudu ČR – okresním soudem vysokou finanční pokutu za špatně písemně formulovanou omluvu z výslechu na policii, kde uvedl, že jednou budou zločinci souzeni a po právu odsouzeni. Za happening Revoluce s kytkou v ruce 17.listopadu 2010, viz YOU Tube a dokument Rok konopí, dostal stěžovatel rovněž pokutu. Když stěžovatel vicepremiérce proti korupci 4 měsíce připomínal slib z 10.1.2011 z parlamentu (před svědky) aplikovat urgentně §§ 12, odst 2, 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku pro pěstitele konopí k léčbě a žádat urychleně notifikovat zákon o návykových látkách dle povinnosti směrnice 98/34/ES, tak když 4 měsíce vicepremiérka nereagovala, zaslal jí ve víře, že věc bude šetřit policie, SMS s textem, zda by také chtěla zemřít jako ti, které zabíjí svou nečinností apod. a následně byl stěžovatel obžalován a trestním příkazem odsouzen (žaloba před hlavním líčením stažena pro údajnou právní nezpůsobilost stěžovatele a ani přes stížnost nebyla MSZ v Praze povolen řádný proces, ústavní stížnost nepodána - vyčerpanost).

F 37 9/12
Článek 11 - Svoboda shromažďování a sdružování
Lidé nemají právo na svobodu shromažďování a na svobodu sdružování se s jinými, včetně práva chránit své zájmy svépomocnými organizacemi. Jak je doloženo v pohledávce za první konfiskaci/stížnost na http://openroyalacademy.blogspot.cz/ členové Open Royal Academy v rámci výzkumného PPP projektu (veřejný, soukromý a nevládní sektor) Konopí je lék investovali do výzkumu desítky milionů Euro. Jen například veřejné evropské fondy ESF investované do Edukativní konopné kliniky v Praze a bezbariérového vzdělávání dospělých tvořily společně s dary Magistrátu města Prahy v letech 2006 – 2010 téměř 500 tisíc Euro. Viz http://praha-eu.blogspot.cz/ Přestože bylo ČR doloženo, že všechen majetek z výzkumnické farmy a kliniky je majetkem členů Open Royal Academy (CZ), ČR nikdy nepodala obvinění nebo dokonce žalobu na právnickou osobu, ale vždy obžalovala vedoucího výzkumu – stěžovatele a jeho rodinu. V roce 2013 byl výzkum na půl roku zcela zastaven jen kvůli nalezení lepší právní argumentace, obnově sil a nalezení dalších partnerů. Společnosti v Open Royal Academy (CZ) mj. registrovaly v roce 2008 a 2012 u MZ ČR léčivá semena konopí. ČR to odmítla uznat a pak nalezla právní korupci týkající se projektu konopí do lékáren (nenotifikované zákony č.50/2013 Sb. a 273/50 Sb. a vyhláška MZ ČR 221/2013 Sb.), viz přílohy, jak omezit počet genetik jen na max. 4 genetiky z Bedrocanu a systém indoor pěstování, což je nejen neekologické. V soudních spisech od roku 2009 je cca 500 objednávek od českých a slovenských občanů uzavřených se členy Open Royal Academy (CZ), většinou na vypěstování 5 rostlin konopí pro výzkum Konopí je lék. Zkonfiskováno bylo jen v Ospělově v letech 2009 – 2012 cca 2.500 rostlin konopí, necelých cca 700 kg Cannabis Flos (květ) a k tomu likvidace celého výzkumu na Edukativní konopné klinice s vzácnými genetikami konopí (celkem pracováno až s 150 odrůdami, MZ ČR dáno k registraci přes 20 odrůd, letos budeme registrovat další odrůdy). Škoda jen čistě na květu konopí měřeno jen ospělovským konopím je v cenách v lékárně 7 mil. Euro, celkové škody na výzkumu jsou však mnohem mnohem vyšší, zvláště pak, když také započteme škody na rozpočtu. Např. ČR zcela zabránila členům výzkumu provádět seriozní srovnávací studie konopných mastí, viz analýzy kanabinoidů USL uvedené na http://konopijelek.blogspot.cz/ vpravo mezi oblíbenými příspěvky

Článek 13 -  Právo na účinný právní prostředek nápravy
Jak je doloženo ve stížnostech a této stížnosti Soudu a přílohách, stěžovatel nemá žádný účinný právní prostředek nápravy. Toto je již 5 stížnost Soudu, kdy první stížnost je na mylné meritorní rozhodnutí ČR při konfiskaci výzkumnické farmy v roce 2009, druhá dle článku 39  na vydání předběžného opatření, přiřazená k první stížnosti a druhá a třetí konfiskace v letech 2010-2011 je vedena pod samostatným číslem a žádáno připojení k první stížnosti.  

Článek 14 - Zákaz diskriminace
Od schválení zákonů č.50/2013 Sb. a 273/50 Sb. a vyhlášky MZ ČR 221/2013 Sb existuje jednoznačná diskriminace velké skupiny obyvatele na základě jejich funkce a majetku. Jak je ve stížnosti doloženo, ČR každý rok vykazuje desítky kg produktů konopí na výzkum, mistryně zdravotnictví píše do parlamentu, že je THC od roku 2009 přípustné nemocným  a nikdo nechce na MZ ČR říci, kdo ho dostává. Současně výše uvedené zákony posílily monopol britské firmy GB Pharmaceutical  a holandské firmy Bedrocan, jejichž produkty jsou však pro 99% nemocných cenově naprosto nedostupné a jejichž měsíční dávka stojí téměř 1 tisíc Euro (britský Sativex) a téměř 400 Euro (produkty Bedrocanu). Proto Open Royal Academy parlamentu navrhla 17.11.2013 řešení, na které však žádná politická strana kromě komunistů nereagovala, viz http://konopi2014.blogspot.cz/

Článek 17 - Zákaz zneužití práva
Schválení zákonů č.50/2013 Sb. a 273/50 Sb. a vyhlášky MZ ČR 221/2013 Sb je jasným zneužitím práva, neboť současně jsou ti, kteří jsou nejzranitelnější (chudí a nemajetní) vystaveni volbě mezi lékárnou a kriminálem. Jak  je rovněž doloženo v příloze a žádosti policejnímu prezidentovi z 18.2.2014, policisté se souhlasem soudců a státních zástupců bez okolků kryje trestnou činnost a konfiskují pro své soukromé potřeby cizí majetky. Za situace, kdy není metodika měření obsahu THC  policií, je pak velmi udělat jednouché triky.
                                                                                                     F 37/G38/H41/I 45 strana 10/12
Článek 39 - Smírná urovnání
Jak je Soudu výše doloženo, ČR chce opět zkonfiskovat výzkumnickou farmu v Ospělově.  Žádáme tímto laskavě Soud, aby vydal předběžné opatření, kterým by toto hanebné jednání a letité porušování Úmluvy ČR zakázal.

38: Porušení úmluvy a čl. 2, 3, 5, 6,7, 8, 10, 11, 13,14, 17 a 39       
Je doloženo v přílohách a zde:
·        Příloha 2: Stížnost proti rozhodnutí Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90 (Příloha 1)
·        Příloha 4: Stížnost k  Ústavnímu soudu ČR  proti rozhodnutí Krajského státního zastupitelství v Brně ze dne 25.11.2013 (Příloha 3)
·        Příloha  5: Rozhodnutí ústavního soudu II. US. 289/2014 ze dne 19.2.2014 a advokátovi zaslané Ústavním soudem poštou dne 28.1.2014 Lhůta končí 21.8

39 - 40: Stěžovatel využil všechny vnitrostátní nástroje nápravy.

H: Řízení před jinými mezinárodními orgány

41: Evropská komise (konfiskace 2009 -2012) č.j. CHAP (2012) 00282, rozhodnutí 8.7.2013

42: Evropská komise nejprve uváděla, že zákon o návykových látkách nemusí být notifikován dle povinnosti směrnice 98/34/ES, a to se stejnou argumentací jako MZ ČR do roku 2012, totiž že zákon byl přijat před vstupem do EU, což je sice pravda, ale již novelizace platná od 20.5.2004 (§ 29) a novelizace od 29.4.2009 (§ 8) a neprošly. V závěrečném rozhodnutí toto sice EK uznala a potvrdila, že ČR zákon notifikovala až v roce 2012,jenže ani tato notifikace není platná, protože text zaslaný do Bruselu k notifikaci se zcela zásadně a právě v technických ustanovení liší od zákona schváleného (č. 273/2013 Sb.), což je v hrubém rozporu se směrnicí 98/34/ES. Přestože EK věděla, že ČR stěžovateli upírá právo řízení u Soudního dvora EU a přestože byly doloženy zločiny proti lidskosti páchané ČR, EK věc nepředala šetřit SDEU.

43 - 44:  U Soudu probíhá řízení ke stížnostem čj. 66981/12, č.j. 1332/13/a č.j. 79490/13

I: Seznam přiložených dokumentů

Přílohy:
1.     Usnesení Okresního státního zastupitelství ze dne 25.10.2013 č.j. ZT 18/2013
2.     Stížnost na usnesení OSZ
3.     Usnesení Krajského státního zastupitelství ze dne 25.11.2013 č.j. KZT 70/2013
4.     Ústavní stížnost
5.     Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 19.2.2014 č.j. II.ÚS 289/2014


Přílohy:
I.                 Stanovy odborné společnosti Konopí je lék s uvedením legislativy na titulní straně – registrace změny 17.1.2014
II.               Druhý dodatek Soudu k čj. 66981/12, č.j. 1332/13/a č.j. 79490/13 ze dne 21.2.2014 o změně právního zástupce, doplněno další právní argumentací, dotazy k stížnostem a důkazy o šikaně dětí rodiny stěžovatele a s přílohou Krajskému soudu v Olomouci o odmítání registrace do veřejných rejstříků ze dne 21.2.2014
III.             Stanovy AK Diag Human Cannabis – registrace změny 16.1.2014
IV.             Marný dodatek ústavní stížnost č.j. II.ÚS 289/2014, protože ústavní soud rozhodl promptně už 19.2.2014
V.               Právní argumentace z evropského a českého práva doložená k první stížnosti Soudu vedená pod čj. 66981/12
VI.             Zápis do policejního protokolu ze dne 14.4.2014 č.j. KRPM-23242-1/ĆJ-2014-140066 policie Olomouckého kraje (vnitřní odbor) o a) nedodání posudku soudní znalkyně k ústavní stížnosti, na niž je podává stížnost Soudu, b) o uložení pokuty stěžovateli za špatnou omluvu z výslechu a uhrazení celé částky, ale bez slíbeného potvrzení c) důkazy prošetření vedoucí OSZ v Prostějově, která odmítá nechat prošetřit ztrátu konopí a nikdo ji nechce šetřit za zneužití pravomoci.
VII.           Vyjádření soudní znalkyně z 29.1.2014, že do posudku nenavrhla ochrannou protialkoholní léčbu stěžovatele
VIII.         Podrobné vyjádření soudní znalkyně ze 17.1.2014 (nejen) k falšování zdravotnické dokumentace stěžovatele
IX.             Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 26.2.2014 pod sp. zn. MSP-118/2014-OD-DOH/7 o nezahájení kárného řízení se soudci v Prostějově
X.               Rozhodnutí předsedkyně Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.2.2014 pod.č.j. S 69/2014 o nezahájení kárného řízení se soudci v Prostějově
XI.             Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.2.2014 pod sp.zn. MSP-117/2012_OD-DOH/97 o neprovedení podnětu k šetření obnovu (první sklizeň/první stížnost) procesu a žádost ministryni spravedlnosti z 21.1.2014 s přílohami pro nejvyšší soud se zdůvodněním obnovy procesu a podněty na kárné řízení
XII.           Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 12.12.2013 pod sp. zn. 1 SL 782/2013 k žádosti primátora Olomouce a poslance sněmovny ze dne 17.11.2013 adresované nejvyššímu státnímu zástupci, kdy NSZ primátora a poslance posílá za advokátem (!) díky záměrně právně nejasnému prostředí, které může (nejen) policie kdykoliv zneužít a nejen ve věci tzv. growshopů
XIII.         Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 3.5.2005 pod sp. zn. 1 NZN 433/2005 -15 k trestnímu podnětu na předsedu strany lidové za zločineckou a nezákonnou ideologii „Lidovci proti drogám“, která byla pravděpodobně jen kouřovou clonou k přijetí §§ 29 a 5, odst. 5 dne 20.5.2004, odkdy bylo občanům povoleno bez hlášení úřadům pěstovat na ploše do 1 aru konopí bez omezení množství THC (novelizováno od 1.4.2013 zákonem č. 50/2013 Sb) a toto zpracovávat k účelům pokusnickým, průmyslovým a od judikátu NS z ledna 2008 také k účelům léčby konopím. Býval exministr financí nebyl nikdy obviněn, i když způsobil tragedie.
XIV.         Diplomy stěžovatele ze San Diego Univerzity ( 1995) a Univerzity di Palermo (2000),  vyjádření Úřadu vlády k odborné kompetenci stěžovatele (2011), vyjádření k odborné kompetenci od katedry psychoterapie (1999) a vyjádření České lékařské společnosti a členství a zakládajícím členství od roku 1994 u Společnosti pro návykové nemoci (2011) – z Lékařské společnosti stěžovatel na protest proti korupci zákonů „konopí do lékáren“ vystoupil a není jejím členem.
XV.           Vyjádření lékařky a soudního znalce nejen k nepotřebě amputací tzv. diabetické nohy z 6.4.2012 a 5.4.2011
XVI.         Důkaz o zfalšování lékařské zprávy o stěžovateli olomouckému soudu sp.zn. 40 L 10/2003-16, kde je uvedeno, že stěžovatel se vyléčil (po 10dnech agresivní nucené hospitalizace a podávání děsivých psychofarmak) a 12.2.2003 byl propuštěn, když ve skutečnosti utekl – viz vyjádření Čestné   prohlášení k tzv. zlomené čelisti jako důvodu nucené hospitalizace stěžovatele ze dne 8.2.2014
XVII.       Protest nevládních organizací k nucené hospitalizaci stěžovatele ze dne 7.2.2003, vyjádření manželky soudu ze dne 7.2.2003 a vyjádření ombudsmana ze dne 17.5.2006 sp. zn. 468/2003/VOP/JŠL potvrzující řadu nezákonných úkonů lékařů na psychiatrii v případě hospitalizace stěžovatele od 3-12.2.2003.
XVIII.     Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.2.2013 čj. 2013/902-421 zakazující stěžovateli pracovat.


Volné přílohy:
·        Výroční zpráva za rok 2007
·        Pozvánka na Týden pro duševní zdraví 2008 a brožura s programem turné Konopí je lék
·        Plakát benefičního koncertu pro stěžovatele a jeho manželku v Akropolis v Praze (2010)
Strana 11/12
strana 12/12

46. Dodatečné připomínky: Konopnou mast, pro celou vlast.

Prohlášení a podpis

47: Datum: 28.02.2014


Závěrem

Žádáme Soud přijmout stížnost za přípustnou, přiřadit ji k první stížnosti a uznat nám spravedlivé odškodnění.48: Podpisy stěžovatele a zástupce stěžovatelů: ………………………………………………….


Určení osoby k doručování korespondence

49: Jméno a adresa: AK Diag Human Cannabis, Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc.eu, CZ
Monsieur le Greffier de la
Cour  europeenne des droits de l´homme
Conseil de l´ Europe
67075 Strasbourg CEDEX
France