ECHR no: 57969/2015 (Cannabis is The Cure, ID: 266 70 232, no: 66981/12, 1332/13/, 79490/13, 20049/14, 47921/2014 and 41264/14)


Complaints and requests (Rules HERE (CZ) from members and investors research Cannabis is The Cure sent to the European Court of Human Rights are given in English language HERE (19 January 2016) and HERE (October 10, 2012 - December 19, 2015In these pages is in Czech language given another constitutional complaint (8) on the illegal actions against members of the research (Cannabis is The Cure) dated February 4, 2016, which can be found HERE Further appeal (5) The Supreme Court of the Czech Republic dated February 4 2016 which can be found HERE Further evidence of  any unlawful conduct Czech Republic against members of the research sent on 6th in February 2016 the European court of human rights and the Constitutional court of the Czech Republic can be found again only in Czech language HERE.

PS: Adapted from the date of February 6, 2016 to a feast Vanda Dvořáková, McA members research of Cannabis is The Cure and landscape architects forming proposals in accordance with §§ 29 and 5, paragraph 5 of the law on addictive substances, see http://medical-cannabis-cup.eu/
 


 


Pravidla soudu – 1. leden 2016
Praktické směrnice

1.   Žádosti o předběžná opatření (1)

(Pravidla soudu: Pravidlo 39)

V souladu se soudním Pravidlem 39 může Soud zavést opatření, která vážou daný stát. Opatření jsou aplikována pouze ve výjimečných případech.

Soud zavede předběné opatření proti členskému státu pouze tehdy, kdy po zhodnocení všech relevantních informací uzná, že žádající čelí velkému riziku vážné, nevratné škody v případě, že toto opatření nebude zavedeno. 

Žádající nebo jejich právní zástupci (2), kteří podají žádost o dočasné opatření na základě Pravidla 39, by měli dodržet požadavky stanovené níže. 

Doprovodné informace
Jakákoliv žádost předložená Soudu musí obsahovat důvody. Žadatel musí zejména detailně specifikovat základ, na němž jsou jeho nebo její konkrétní obavy založeny, povahu domnělého rizika a opatření Ústavy, která by byla porušena. 

Pouhá reference na podání v jiných dokumentech nebo domácím řízení není dostačující. Je důležité, aby byly žádosti doprovázeny všemi nezbytnými podpůrnými dokumenty, obzvláště rozhodnutími domácího soudu, tribunálu nebo jiných, společně s jakýmikoliv dalšími materiály, které by mohly posloužit jako důkaz žadatelových domněnek.
Soud nebude za každých okolností kontaktovat žadatele, jejichž žádost o dočasné opatření je nekompletní a žádosti, jaké neobsahují informace nezbytné pro učinění rozhodnutí, nebudou k rozhodnutí předloženy. 

Pokud je daný případ již v řízení Soudu, reference by měly být činěny vzhledem k číslu, které bylo žádosti přiřazeno.

V případech zahrnujících vydání stíhané osoby nebo vyhoštění by měly být poskytnuty detaily o očekávaném datu a času odchodu, žadatelově adrese nebo místě přebývání a jeho nebo jejím oficiálním referenčním čísle případu. Soud musí být uvědomen o každé změně v těchto detailech (datum a čas odchodu, adresa atd.), jakmile je to možné.
Soud může rozhodnout o přípustnosti řízení ve stejné době, kdy zvažuje žádost o dočasná opatření.

Žádosti vznesené prostřednictvím faxu nebo dopisu(3)
Žádosti o předběžné  opatření na základě Pravidla 39 by měly být zasílány faxem nebo poštou. Soud nebude vyřizovat žádosti zaslané e-mailem

Žádost by měla, pokud je to možné, být v jednom z oficiálních jazyků Smluvních stran. Všechny žádosti by měly být označeny následovně tučným písmem na přebalu žádosti:
         
„Pravidlo 39 – Urgentní
         Kontaktní osoba (jméno a detaily kontaktu): …
         [U případů vyhoštění nebo vydání osoby]
         Datum a čas odchodu a cílové místo: …“


Včasné podávání žádostí
Žádosti o dočasná opatření jsou obvykle přijímány co nejdříve poté, co bylo učiněno finální rozhodnutí domácího soudu, aby bylo Soudu a jeho Registru umožněno mít dostatek času k prošetření záležitosti. Je možné, že Soud nebude schopen vyřešit žádosti týkající se odchodu ze země, jsou-li přijaty později než jeden pracovní den před plánovaným časem odchodu (4). 
Je-li rozhodnutí domácího soudu neprodlené a existuje-li riziko okamžitého vynucení, obzvláště u případů vydání osoby nebo vyhoštění, žadatelé a jejich zástupci by měli podat žádost o opatření  bez toho, aby čekali na rozhodnutí, přičemž jasně uvedou datum vykonání rozsudku a skutečnost, že žádost je předmětem toho, že finální rozhodnutí domácího soudu bylo negativní.

Domácí opatření s odkladným efektem
Soud není  odvolacím soudem pro domácí tribunály a žadatelé by u případů vydání osoby a vyhoštění měli využít domácí cesty umožňující pozdržet odchod ze země dříve, než zažádají Soud o dočasná opatření. V případech, kdy má žadatel možnost uplatnit domácí možnosti s pozdržujícím efektem, Soud neuplatní Pravidlo 39 za účelem odchod pozdržet.

Další sledování
Žadatelé ucházející se o opatření v souladu s Pravidlem 39 by měli dbát na to, aby odpovídali na korespondenci od soudního Registru. Obzvláště v případech, kdy bylo opatření zamítnuto, by měli informovat Soud, zda si přejí pokračovat v žádání. Bylo-li opatření schváleno, musí udržovat Soud pravidelně a neprodleně informovaný o stavu jakýchkoliv pokračujících domácích postupů. Pokud tak neučiní, mohou být vyřazeni ze soudního seznamu případů.

(1)  Praktická směrnice navržená Předsedou Soudu v souladu se soudním Pravidlem 32 z 5. března 2003 a novelizovaného 16. října 2009 a 7. července 2011.
(2)  Je důležité, aby byly poskytnuty veškeré kontaktní informace.
(3)  Vzhledem ke stupni naléhavosti a s přihlédnutím k tomu, že dopisy nesmějí být odeslány standardní poštou.
(4)  Seznam veřejných a dalších svátků, kdy je Registr Soudu uzavřen, může být konzultován na internetové stránce Soudu: www.echr.coe.int/contact.